1. Polityka prywatności. Klient wyraża zgodę na Politykę prywatności firmy Streamlined Sp. z o.o. (zwanej dalej „Serwis”) dostępną na stronie www i możliwą do wglądu w wersji papierowej na Jego wyraźną prośbę.
 2. Bezpłatna diagnoza. Diagnozowanie przyczyny usterki bądź wstępny przegląd są bezpłatne, chyba że ustalono inaczej.
 3. Czas naprawy w skrajnych i skomplikowanych przypadkach może wydłużyć się nawet do ponad 60 dni (statystycznie między 2 a 5% wszystkich przypadków serwisowych), o czym Klient jest informowany zawczasu. Serwis dokłada wszelkich starań, by naprawy były realizowane terminowo.
 4. Klauzula wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Serwisu: Klient odpowiada za zabezpieczenie plików na dyskach urządzenia i wszelkich akcesoriów dodatkowych. Dane w postaci plików, a także zewnętrzne adaptery, nośniki i akcesoria (np. odbiorniki od myszy), Klient przekazuje na własną odpowiedzialność, a Serwis nie ponosi winy w przypadku ich utraty lub zgubienia.
 5. Gwarancja. Zwyczajowo na naprawy Serwis udziela 1-miesięcznej gwarancji rozruchowej. Serwis nie gwarantuje prawidłowego działania sprzętu powyżej tego okresu (zwłaszcza w przypadku urządzeń starszych niż 5 lat), gdyż prawidłowe działanie sprzętu zależy od wielu złożonych i niezależnych czynników zewnętrznych (np. degradacja podzespołów, wadliwe samoczynne aktualizacje sprzętowe itd.). Serwis dołoży starań, by sprzęt działał jak najdłużej pod warunkiem poprawnej eksploatacji przez Użytkownika. Serwis nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe działanie systemu i oprogramowania, gdyż odpowiadają za nie ich producenci.
 6. Hasła i dane. Wszelkie przekazane Serwisowi hasła dostępu i dane osobiste są poufne, nieudostępniane osobom trzecim i strzeżone z najwyższą starannością. Po zakończeniu naprawy zostają one usunięte z nośników Serwisu. Serwis zobowiązuje się do nieprzeglądania poufnych plików Klienta bez Jego zgody.
 7. Nieodebranie towaru. Towar nieodebrany w przeciągu 60 dni od zakończenia lub odstąpienia od naprawy ulega przepadnięciu i poddany jest zutylizowaniu.
 8. Odpowiedzialność Klienta. Klient poświadcza, że nie zataił żadnych znanych mu usterek (np. zalanie sprzętu, upadki), o których wiedza może być kluczowa dla sposobu przeprowadzenia serwisu. Jeśli sprzęt był poddany w przeszłości tego rodzaju (lub innej) niepoprawnej eksploatacji i jej następstwa uwidocznią się podczas przeprowadzania naprawy lub później, Serwis nie odpowiada za powstałe w ten sposób uszkodzenia.Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość działania sprzętu maksymalnie w przeciągu 5 dni od odebrania go po dokonaniu naprawy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia w tym okresie. Serwis ma prawo nie uznać reklamacji dotyczącej naprawy jeśli została ona zgłoszona po upływie 5 dni roboczych od odebrania sprzętu.
 1. Jeśli system wymaga reinstalacji, obowiązkiem użytkownika jest przekazanie kluczy instalacyjnych / kont dostępowych do oprogramowania, które ich wymaga, a które miałoby zostać ponownie zainstalowane (np. pakietu Office lub niektórych wersji systemu Windows).
 2. * Dotyczy urządzeń ze szklanym wyświetlaczem (* zaznaczyć, jeśli dotyczy), np. laptopów z wyświetlaczem dotykowym, tabletów, smartfonów, komputerów typu iMac – naprawy wymagające demontażu szklanej powierzchni wyświetlacza (w tym wymiany taśm matrycy, naprawy uszkodzeń zawiasów, wymiany baterii) niosą ze sobą ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia matrycy i ekranu dotykowego, za które Serwis nie będzie ponosić odpowiedzialności z powodu specyfiki tego typu napraw. Klient jest świadomy ryzyka, jakie wiąże się z tego rodzaju naprawą, a Serwis zapewnia, że są one przeprowadzane każdorazowo zgodnie ze sztuką i z zachowaniem należytej ostrożności.
 3. Po zakończonym serwisie stan wizualny sprzętu może (choć nie musi) ulec minimalnemu pogorszeniu (np. w przypadku laptopów), co jest nieuniknionym skutkiem każdej ingerencji we wnętrze urządzenia. Serwis dołoży starań, by ślady po dokonanym serwisowaniu były jak najmniej (o ile w ogóle) zauważalne.
 4. Jeśli sprzęt jest na gwarancji innego sklepu, dostawcy lub producenta sprzętu, ingerencja ze strony Serwisu może wiązać się z jej unieważnieniem.
 5. Klient ma obowiązek dostarczyć dane do wystawienia faktury za zrealizowaną usługę. Jedyną formą otrzymania dokumentu sprzedaży jest faktura VAT 23% na podane dane firmy lub dane osobowe Klienta.
 6. Ważne: Jeśli Klient potrzebuje faktury VAT 23% na montowane części, powinien o tym poinformować przed rozpoczęciem czynności serwisowych.
 7. Zwrot Karty Przekazania Sprzętu. Odbierając sprzęt należy zwrócić Kartę, inaczej Serwis ma prawo odmówić wydania Sprzętu.
 8. Reklamacje co do wykonanego serwisu można zgłaszać drogą mailową pod adresem reklamacje@streampc.pl

Klient zezwala na użycie danych teleadresowych w celu kontaktu.

Klient wyraża zgodę na publikację zdjęć z serwisowania sprzętu z przygotowanym przez Serwis opisem w mediach społecznościowych.

 

Warunki gwarancji są dostępne na tej podstronie.